GEZOCHT!!!

bestuur Boerhoorn

 

Op deze site vindt u alle informatie over de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde.

Wat u elke keer zeker moet lezen wanneer u onze site bezoekt is het 'laatste nieuws'. Op deze pagina staan alle nieuwsberichten over onderwerpen waar de vereniging zich mee bezig houdt. Ook kunt op nieuwsberichten reageren door middel van ons contactformulier.

Het bestuur van de vereniging vergadert ongeveer 9x per jaar. Als lid heeft u de mogelijkheid om aan het begin van de vergadering in te spreken. In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn de regels opgenomen.

 

Bij het ontstaan van de gemeente De Wolden zijn in de meeste kernen verenigingen van Dorpsbelangen in het leven geroepen. Deze verenigingen komen op voor de leefbaarheid van de betreffende kern. De gemeente De Wolden heeft met deze verenigingen een overeenkomst gesloten, waarin staat aangegeven:

  • dat het College van B en W jaarlijks afzonderlijke gesprekken heeft met de besturen van deze verenigingen;
  • dat voorafgaande aan de begrotingsvergadering de gemeenteraad een gesprek heeft met de afzonderlijke verenigingen;
  • dat de gemeente overleg pleegt met de besturen als zich bijzondere zaken voor doen in de betreffende kernen;
  • dat de vereniging van Dorpsbelangen gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aangaande zaken die betrekking hebben op het aspect leefbaarheid.

Met andere woorden de verenigingen van Dorpsbelangen hebben direct invloed op alle aspecten die liggen op het terrein van leefbaarheid en leefomgeving als:

woningbouw, bestemmingsplannen, speelruimte, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, onderhoudszaken, het openbare groen, onderhoud wegen, toegankelijkheid, jeugdbeleid en seniorenbeleid.

Bijna alle kernen in De Wolden kennen een Dorpsbelang of Streekbelang, maar het dorp Zuidwolde kende die traditie niet.

In 2003 werd voor het dorp Zuidwolde het Platform Buurtbelangen Zuidwolde opgericht. Dit platform bestond uit 14 personen afkomstig uit de verschillende buurten van het dorp Zuidwolde. Het Platform was goed op de hoogte van wat er leefde onder de inwoners van Zuidwolde, bracht knelpunten in kaart en het Platform ging in overleg met de gemeente op zoek naar oplossingen. Onderwerpen die aangepakt zijn: onderhoud openbaar groen, bestrating, toegankelijkheid, Hoofdstraat, knelpunten straatverlichting en de verkeersveiligheid.

Op 23 mei 2006 is het Platform Buurtbelangen Zuidwolde opgeheven en is de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde officieel opgericht. Het bestuur van de vereniging bestaat nu uit 9 leden.

Onze kracht is vooral de collectieve belangenbehartiging als het gaat om leefomgeving en leefbaarheid in Zuidwolde. Uiteraard los van elke politieke overtuiging.

Wij zijn bereid de inwoners van het dorp Zuidwolde te vertegenwoordigen, maar hebben wel draagvlak nodig, dus leden!

Word dus lid van de Vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde.

Met u als lid voor een kern met pit!

Voor meer informatie kunt u ons altijd mailen via onze contactpagina.

Gemeente De Wolden stelt alle dorpen in De Wolden in de gelegenheid een dorpsvisie te ontwikkelen. In navolging van andere dorpen is Zuidwolde nu aan zet. Dorpsbelangen Zuidwolde heeft een voortrekkersrol gehad in het opstarten van de dorpsvisie en het vormen van de projectgroep. De projectgroep bestaat uit Martin Hofstede (voorzitter), Marijn Linde (secretaris), Siep Bos (penningmeester), Hans Mackor, Henk Stok, Albert Kreuze, Ferdinand Bennink, Dianne van Genne en Peter Raumann. Dit achttal zal in samenwerking met Jannes Kuik van Welzijn de Wolden en Marije Eising van Gemeente de Wolden de organisatie op zich nemen rondom de uitwerking van de dorpsvisie.

De dorpsvisie is een gedachtebeeld over de toekomst van het dorp Zuidwolde. In deze dorpsvisie komen vragen aan de orde als: 'Wat vinden inwoners belangrijk bij het wonen in Zuidwolde?', 'Welke punten kunnen we verbeteren op korte en langere termijn?' en 'Hoe kunnen we de sterke punten van de Zuidwoldiger samenleving behouden en de minder sterke verbeteren?' Het gaat dus niet alleen om het benoemen van knelpunten en problemen, maar ook om het aandragen van oplossingen en de manier waarop de inwoners van Zuidwolde daar samen aan kunnen bijdragen.

Het doel van de dorpsvisie is dus om als dorpsbewoners samen vast te stellen in welke richting het dorp zich wil ontwikkelen, de saamhorigheid in het dorp te versterken (wat bindt ons), te laten zien wat de ideeën van de inwoners zijn en het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van het dorp bij onszelf te houden en daarmee te voorkomen dat de leefbaarheid achteruit gaat.

De projectgroep heeft een globaal traject uitgestippeld om de dorpsvisie te maken. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de klankbordgroep. De klankbordgroep zal gevormd worden door inwoners van Zuidwolde die actief willen meedoen aan het maken van de dorpsvisie. De klankbordgroep gaat opvattingen, oplossingen en ideeën aandragen die de basis gaan vormen voor de dorpsvisie. Ze zorgt tevens voor de inhoud van het onderzoek onder de inwoners van Zuidwolde en de wijze waarop de bevolking van Zuidwolde wordt betrokken bij de ontwikkeling van de dorpsvisie.

Voor het samenstellen van de klankbordgroep is de projectgroep op zoek naar mensen uit alle lagen van de bevolking van Zuidwolde. Dat betekent dat zowel man / vrouw,  jong / oud, mensen met verschillende beroepen en verschillende achtergronden zich kunnen melden. De klankbordgroep zal bestaan uit 40 inwoners en komt ongeveer 4 keer bijeen (eerste bijeenkomst zal op 16 oktober zijn). Bent u de betrokken Zuidwoldiger die wij zoeken? En bent u bereid hier 4 avonden enthousiasme in te steken? Dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris van de projectgroep (Marijn Linde), via e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoonnummer 0528-362889. Wij ontvangen graag uw naam, adres, telefoonnummer en zo mogelijk uw e-mailadres. Na aanmelding ontvangt u een officiële uitnodiging. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de projectgroepleden of de website van Dorpsbelangen, www.dorpsbelangenzuidwolde.nl.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de dorpsvisie van Zuidwolde een succes wordt!

 

De projectgroep Dorpsvisie Zuidwolde.

van links naar rechts: Albert Kreuze, Hans Mackor, Marijn Linde, Martin Hofstede, Dianne van Genne, Henk Stok,

knielend: Ferdinand Bennink,

ontbrekend op de foto: Siep Bos en Peter Raumann.

Ik wil graag jullie nieuwsbrief ontvangen!

* Verplichte velden