De klankbordgroep voor het onderzoek naar De Boerhoorn heeft tijdens een bijeenkomst met de initiatiefgroep op dinsdag 2 juni meegedacht over kansen voor het toekomstig beheer van De Boerhoorn. Zo noemde ze de volgende mogelijkheden: maak er een multifunctioneel gebouw van, communiceer meer over het aanbod, biedt meer activiteiten voor de jeugd, zoek sponsoren en spreek fondsen aan.

Overeenkomende analyse
De initiatiefgroep presenteerde dinsdag de voorlopige resultaten van de nulmeting die ze deed om de huidige situatie van het ontmoetingscentrum in kaart te brengen. Hiervoor zijn vragenlijsten verstuurd en gesprekken gevoerd met gebruikers en oud-gebruikers van De Boerhoorn, met inwoners en met diverse organisaties in Zuidwolde waaronder de bibliotheek, Cultureel Platform de Wolden en woonvoorzieningen voor ouderen. De initiatiefgroep maakt met de resultaten van deze inventarisatie een sterkte-zwakte-analyse. Daarmee worden ook de kansen en bedreigingen voor de toekomstige invulling van het beheer in kaart gebracht.


De initiatiefgroep wilde graag weten hoe de klankbordgroep de sterke en zwakke punten van de huidige Boerhoorn ziet, en waar ze kansen en bedreigingen signaleert. Dat levert lijsten met veel punten op, die heel goed overeenkwamen met wat de initiatiefgroep tot nu toe constateert.


De initiatiefgroep rondt de inventarisatiefase deze zomer af. Daarna breekt de fase van het opstellen van mogelijke scenario’s voor het toekomstige beheer aan.