Voor belanghebbenden en bewoners van de Zuideresweg en Burgerzinstraat vindt op dinsdag 23 september om 19:30 uur een voorlichtingsavond plaats over de herinrichting van deze straten. Aan de hand van een concept voorstel wil de gemeente van gedachten wisselen over de toekomstige inrichting van de Zuideresweg en Burgerzinstraat.

Het herinrichtingsplan is te verdelen in drie onderdelen:

de verkeerskundige inrichting van de rijbaan, waarbij het gebied wordt ingericht als 30 km gebied;
opwaarderen riolering, waardoor de afvoercapaciteit toeneemt;
aanpassen voetpad, zodat de invloed van de boomwortels wordt verminderd.

De informatie vanuit de voorlichtingsavond wordt eind september/begin oktober verwerkt in de plannen. Daarna worden de plannen definitief gemaakt en worden de werkzaamheden aanbesteed. De bedoeling is om half november te starten met de werkzaamheden.