Op deze site vindt u alle informatie over de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde.

Wat u elke keer zeker moet lezen wanneer u onze site bezoekt is het 'laatste nieuws'. Op deze pagina staan alle nieuwsberichten over onderwerpen waar de vereniging zich mee bezig houdt. Ook kunt op nieuwsberichten reageren door middel van ons contactformulier.

Het bestuur van de vereniging vergadert ongeveer 9x per jaar. Als lid heeft u de mogelijkheid om aan het begin van de vergadering in te spreken. In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn de regels opgenomen.

 

Bij het ontstaan van de gemeente De Wolden zijn in de meeste kernen verenigingen van Dorpsbelangen in het leven geroepen. Deze verenigingen komen op voor de leefbaarheid van de betreffende kern. De gemeente De Wolden heeft met deze verenigingen een overeenkomst gesloten, waarin staat aangegeven:

  • dat het College van B en W jaarlijks afzonderlijke gesprekken heeft met de besturen van deze verenigingen;
  • dat voorafgaande aan de begrotingsvergadering de gemeenteraad een gesprek heeft met de afzonderlijke verenigingen;
  • dat de gemeente overleg pleegt met de besturen als zich bijzondere zaken voor doen in de betreffende kernen;
  • dat de vereniging van Dorpsbelangen gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aangaande zaken die betrekking hebben op het aspect leefbaarheid.

Met andere woorden de verenigingen van Dorpsbelangen hebben direct invloed op alle aspecten die liggen op het terrein van leefbaarheid en leefomgeving als:

woningbouw, bestemmingsplannen, speelruimte, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, onderhoudszaken, het openbare groen, onderhoud wegen, toegankelijkheid, jeugdbeleid en seniorenbeleid.

Bijna alle kernen in De Wolden kennen een Dorpsbelang of Streekbelang, maar het dorp Zuidwolde kende die traditie niet.

In 2003 werd voor het dorp Zuidwolde het Platform Buurtbelangen Zuidwolde opgericht. Dit platform bestond uit 14 personen afkomstig uit de verschillende buurten van het dorp Zuidwolde. Het Platform was goed op de hoogte van wat er leefde onder de inwoners van Zuidwolde, bracht knelpunten in kaart en het Platform ging in overleg met de gemeente op zoek naar oplossingen. Onderwerpen die aangepakt zijn: onderhoud openbaar groen, bestrating, toegankelijkheid, Hoofdstraat, knelpunten straatverlichting en de verkeersveiligheid.

Op 23 mei 2006 is het Platform Buurtbelangen Zuidwolde opgeheven en is de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde officieel opgericht. Het bestuur van de vereniging bestaat nu uit 9 leden.

Onze kracht is vooral de collectieve belangenbehartiging als het gaat om leefomgeving en leefbaarheid in Zuidwolde. Uiteraard los van elke politieke overtuiging.

Wij zijn bereid de inwoners van het dorp Zuidwolde te vertegenwoordigen, maar hebben wel draagvlak nodig, dus leden!

Word dus lid van de Vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde.

Met u als lid voor een kern met pit!

Voor meer informatie kunt u ons altijd mailen via onze contactpagina.

Gemeente De Wolden stelt alle dorpen in De Wolden in de gelegenheid een dorpsvisie te ontwikkelen. In navolging van andere dorpen is Zuidwolde nu aan zet. Dorpsbelangen Zuidwolde heeft een voortrekkersrol gehad in het opstarten van de dorpsvisie en het vormen van de projectgroep. De projectgroep bestaat uit Martin Hofstede (voorzitter), Marijn Linde (secretaris), Siep Bos (penningmeester), Hans Mackor, Henk Stok, Albert Kreuze, Ferdinand Bennink, Dianne van Genne en Peter Raumann. Dit achttal zal in samenwerking met Jannes Kuik van Welzijn de Wolden en Marije Eising van Gemeente de Wolden de organisatie op zich nemen rondom de uitwerking van de dorpsvisie.

De dorpsvisie is een gedachtebeeld over de toekomst van het dorp Zuidwolde. In deze dorpsvisie komen vragen aan de orde als: 'Wat vinden inwoners belangrijk bij het wonen in Zuidwolde?', 'Welke punten kunnen we verbeteren op korte en langere termijn?' en 'Hoe kunnen we de sterke punten van de Zuidwoldiger samenleving behouden en de minder sterke verbeteren?' Het gaat dus niet alleen om het benoemen van knelpunten en problemen, maar ook om het aandragen van oplossingen en de manier waarop de inwoners van Zuidwolde daar samen aan kunnen bijdragen.

Het doel van de dorpsvisie is dus om als dorpsbewoners samen vast te stellen in welke richting het dorp zich wil ontwikkelen, de saamhorigheid in het dorp te versterken (wat bindt ons), te laten zien wat de ideeën van de inwoners zijn en het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van het dorp bij onszelf te houden en daarmee te voorkomen dat de leefbaarheid achteruit gaat.

De projectgroep heeft een globaal traject uitgestippeld om de dorpsvisie te maken. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de klankbordgroep. De klankbordgroep zal gevormd worden door inwoners van Zuidwolde die actief willen meedoen aan het maken van de dorpsvisie. De klankbordgroep gaat opvattingen, oplossingen en ideeën aandragen die de basis gaan vormen voor de dorpsvisie. Ze zorgt tevens voor de inhoud van het onderzoek onder de inwoners van Zuidwolde en de wijze waarop de bevolking van Zuidwolde wordt betrokken bij de ontwikkeling van de dorpsvisie.

Voor het samenstellen van de klankbordgroep is de projectgroep op zoek naar mensen uit alle lagen van de bevolking van Zuidwolde. Dat betekent dat zowel man / vrouw,  jong / oud, mensen met verschillende beroepen en verschillende achtergronden zich kunnen melden. De klankbordgroep zal bestaan uit 40 inwoners en komt ongeveer 4 keer bijeen (eerste bijeenkomst zal op 16 oktober zijn). Bent u de betrokken Zuidwoldiger die wij zoeken? En bent u bereid hier 4 avonden enthousiasme in te steken? Dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris van de projectgroep (Marijn Linde), via e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoonnummer 0528-362889. Wij ontvangen graag uw naam, adres, telefoonnummer en zo mogelijk uw e-mailadres. Na aanmelding ontvangt u een officiële uitnodiging. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de projectgroepleden of de website van Dorpsbelangen, www.dorpsbelangenzuidwolde.nl.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de dorpsvisie van Zuidwolde een succes wordt!

 

De projectgroep Dorpsvisie Zuidwolde.

van links naar rechts: Albert Kreuze, Hans Mackor, Marijn Linde, Martin Hofstede, Dianne van Genne, Henk Stok,

knielend: Ferdinand Bennink,

ontbrekend op de foto: Siep Bos en Peter Raumann.

 

Wilt u contact opnemen met ons of wilt u misschien lid worden?

 

Dat kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Het lidmaatschap kost slechts € 5,00 per jaar.  Als lid ontvangt u ook onze nieuwsbrieven.

 

Om lid te worden gebruikt u:

             Aanmeldformulier voor lidmaatschap.

Dorpsbelangen Zuidwolde, gevestigd aan Steenderkamp 32, 7921 HE te Zuidwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 

http://www.dorpsbelangenzuidwolde.nl

Dorpsbelangen Zuidwolde,

Steenderkamp 32,

7921 HE te Zuidwolde

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dorpsbelangen Zuidwolde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. (E-mail).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dorpsbelangen Zuidwolde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dorpsbelangen Zuidwolde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dorpsbelangen Zuidwolde) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dorpsbelangen Zuidwolde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 5 jaar voor uw email, maar op uw verzoek zullen wij onverwijld eerder uw gegevens verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dorpsbelangen Zuidwolde verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dorpsbelangen Zuidwolde gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dorpsbelangen Zuidwolde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dorpsbelangen Zuidwolde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dorpsbelangen Zuidwolde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klik hier voor een privacyverklaring in pdf-formaat.