De 3e klankbordgroepbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 19 maart j.l. Tijdens deze bijeenkomst gingen de klankbordgroepleden in thema’s uiteen om samen met een projectgroeplid een sterkte-zwakte analyse van het betreffende thema te maken. Dit werd gedaan aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijst, de toelichting die veel Zuidwoldigers gegeven hebben op de vragenlijst en de verslagen van de thema-avonden van februari. Dit vergde wat leeswerk van de klankbordgroepleden en discussie aan tafel over het omzetten van de genoemde punten naar een momenteel sterk of zwak punt van Zuidwolde en de kans of bedreiging voor Zuidwolde in de toekomst. Deze sterkte-zwakte analyses worden door de projectgroepleden gebruikt als basis voor de uiteindelijke dorpsvisie. Daar wordt momenteel aan geschreven en de concept tekst zal op 21 mei aan de klankbordgroepleden voorgelegd worden.