Inspraak extra informatieve Raadsvergadering De Wolden op woensdag 28-06-2006.

Geacht College, leden van de Raad en afgevaardigden van Rijkswaterstaat en de Provincie.

Wij, als vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde maken vanavond graag gebruik van het inspreekrecht.
Graag hadden wij mee willen praten over de informatie die wij krijgen van Provincie en Rijkswaterstaat. Helaas voor ons blijkt dit laatste op dit moment niet mogelijk te zijn.

In onze eerste reactie op “de eerste penseelstreken voor een samenhangende aanpak” gericht aan het College op 10-06-2006 jl. hebben wij onze mening gegeven over de aansluiting N48 (zie punt 2 in deze notitie).
Daaruit blijkt ook dat wij op dit moment nog veel informatie missen zoals:
Wat zijn de argumenten van Rijkswaterstaat om m.b.t. de N48

1. de huidige afritten af te sluiten?
2. en dat de aanleg van rotondes in de N48 geen optie is?

Verder: zijn de beslissingen van Rijkswaterstaat (nog) te beïnvloeden?
Wat was, is of kan uw rol hierin zijn ?

Wij gaan ervan uit dat Rijkswaterstaat en de Provincie oog hebben en rekening houden met de negatieve consequenties van de te nemen beslissingen voor de Gemeente de Wolden en haar inwoners.

Hierbij wil ik u attenderen op de visie van het provinciaal omgevingsplan II waarin groot belang wordt gehecht aan inspraak door burgers bij planvorming en uitvoering daarvan.
Ik citeer hieruit:
Burgers zullen een veel meer bepalende rol hebben als het gaat om de ruimtelijke inrichting en de voorzieningen in de directe omgeving.
Ik noem hierbij een recent voorbeeld van onze buren: de Provincie Overijssel over de aanleg rondweg Hardenberg-Ommen in 2007.
Uit een bericht van de Provincie Overijssel op internet op 24 maart 2005 blijkt dat de Provincie, Rijkswaterstaat, gemeenten Hardenberg en Ommen een akkoord hebben bereikt over de omleiding Ommen, wat inhield dat men het oorspronkelijke ontwerp Tracé besluit (OTC) belangrijk heeft aangepast.
Men is daarbij tegemoet gekomen aan de wensen van de directe omgeving: de inwoners van deze streek.
Wat bij de buren kan, moet bij ons toch ook kunnen !!

Tot slot nog twee vragen:
1. hoe verloopt het proces verder wat betreft planvorming, besluitvorming en de uitvoering m.b.t. de N48?
2. op welke momenten in het proces is er inspraak mogelijk ?

Dank u wel voor uw aandacht.