Downloaden: Jaarverslag 2013 in PDF-formaat

Van het bestuur

Voor u ligt het zevende  jaarverslag van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde. Wat is de tijd toch snel gegaan, voor je het weet is er weer een jaar voorbij. Dit jaar heeft Dianne van Genne  de wens te kennen gegeven om haar functie als bestuurslid van Dorpsbelangen te beeindigen. Het is nog niet gelukt om voor Dianne een nieuw bestuurslid te vinden, ook heeft Henk Wierbos aangegeven om zijn bestuursactiviteiten op een lager pitje te zetten, dit in verband met zijn andere werkzaamheden.

Het bestuur van vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde bestaat nu uit de volgende personen

Jaap Bekhof              voorzitter

Henk Stok                secretaris en penningmeester

Henk Wierbos          lid

Henk Boelen            lid

 

Met grote stappen door 2013

Als bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen Zuidwolde hebben wij in 2013 twaalf maal een bestuursvergadering gehouden, in deze vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.

 

Dorpsvisie

De dorpsvisie heeft met name in de eerste helft van het jaar veel aandacht gevraagd voor de  mensen in de projectgroep en de klankbordgroep.

Maanden van intensief samenwerken en praten met elkaar  hebben geleid tot een rapport waarin de visie van de inwoners staat verwoord.

Dit rapport is op 25 juni 2013 aangeboden aan het college van B & W en na ondertekening van een cheque hebben wij als Dorpsbelangen Zuidwolde een bedrag van € 31816.00 ontvangen.

Dit geld kan worden besteed om uitvoering te geven aan punten vermeld in de dorpsvisie die gerealiseerd kunnen worden zonder tussenkomst van derden, maar ook als cofinanciering voor een groter project.

Na de zomervakantie is Dorpsbelangen met de ex projectgroep bezig om uitvoering en taakverdeling en planning te maken van de activiteiten en projecten die staan verwoord in de dorpsvisie.

De thema’s die in deze visie aan de orde komen zijn:

 

Commerciele bedrijvigheid – winkelbestand,openingstijden , samenwerking.

Toerisme en recreatie – wandel en fietsroutes, bestaande groepen bij elkaar brengen.

Verkeersveiligheid- Veiligheid op schoolroutes, winkelgebied e.d.

Sport en sportvoorzieningen-Multifunctioneel sportpark en – sportkantine.

Woonomgeving en sociale veiligheid- bevorderen zelfwerkzaamheid groenonderhoud.

Zorg-bevorderen en centraliseren communicatie zorgontwikkelingen in de toekomst.

Leefbaarheid-Boerhoorn en zwembad moeten blijven

Jeugd-jeugd heeft de toekomst, dus jeugd betrekken bij allerlei evenementen e.d.

 

Openbare ruimte

Dorpsbelangen heeft hier diverse  gesprekken  over gehad met de gemeente,  in de persoon van Rob Feiien. Met hem zijn vele zaken zoals slecht onderhoud van diverse groenvoorzieningen, slechte bestrating en fietspaden  verlichting besproken . Veel van bovengenoemde zaken zijn opgelost, welke nog niet zijn afgehandeld hebben onze aandacht.

 

Jaarlijks gesprek met college van B & W en de wijkagent

De onderstaande punten zijn hier aan de orde geweest.

De polite is weinig  of niet meer zichtbaar in het dorp, gezien het grote aantal inbraken baart dit zorg

Bij medisch centrum is een plek waar jeugd s avonds samenkomt.

Wat betreft de snelheid, worden er diverse controles op diverse plekken gedaan, hier uit blijkt dat 85 % de juiste snelheid rijdt.

Wat betreft de inbraken is het van belang dat de oplettende burger alle afwijkende dingen worden gemeld bij de politie.

Dorpsbelangen Zuidwolde heeft haar zorg uitgesproken over de privatisering van de Boerhoorn en het zwembad.

Hoofdstraat tussen Vennen en Meppelerweg , voor veel inwoners is het niet bekend wat nu “Shared Space “ betekent.

Dorpsbelangen is voorstander van multifunctioneel sportcentrum.

 

Verkeersafwikkeling en bebording

Er waren op diverse plekken nog niet de juiste borden , Dorpsbelangen heeft dit met de gemeente nagegaan en gezorgd dat er de juiste bebording kwam.

 

Communicatie

De communicatie met onze leden blijven we van groot belang vinden voor onze vereniging,

Dit doen wij via onze website (www.dorpsbelangenzuidwolde.nl)  de nieuwsbrieven die we uitgeven zowel digitaal voor de mensen die een email hebben en verder worden ze bezorgd.

Verder kunt U ons mailen op info@dorpsbelangenzuidwolde .nl

Verder heeft u als lid ook de mogelijkheid om aan het begin van onze bestuursvergaderingen zaken in te spreken.

Het vergaderrooster staat op onze site vermeld.

 

Met u als lid voor een kern met pit